ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2021

Publish Year International Journal 5
2021 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลกในประเทศจีน", International Journal on Engineering, Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 119-125
2021 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อบูรณาการเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก", International Journal on Engineering, Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 113-118
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "A new microgastropod species, Orbitestella amphaengensis, (Gastropoda: Heterobranchia: Orbitestellidae) from Bangkok clay of Samut Sakorn Province, Thailand", RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 304-308
2021 exANISONG CHITNARIN, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Middle Permian ostracod fauna from the Khao Khad Formation (Indochina Terrane), Central Thailand", Annales de Paleontologie, ปีที่ 107, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 102521
2021 exTipkanon, N., inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLhuaamporn, T., inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Color measurement of yellow sapphire by UV-Vis reflectance spectroscopy", 16th Siam Physics Congress, SPC 2021, ปีที่ 2145, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of Permian gastropods from the Indochina Terrane of Thailand", Pastbiodivsea-2021: Current studies on past biodiversity in South-East Asia, 11 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "HOLOCENE MARINE MICROGASTROPODS FROM BANGKOK CLAY OF SAMUT SAKORN PROVINCE, CENTRAL THAILAND", The 92nd Annual Meeting of the Palaeontologische Gesellschaft, 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2021, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 4
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "ความหลากหลายทางชีวภาพของมอลลัสก์ในชั้นตะกอนที่พบซากกระดูกวาฬ ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร", สภาพแวดล้อมบรรพกาลกับวาฬอำแพง, 26 มกราคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "รายงานแรกของหอยทะเลจิ๋วสมัยโฮโลซีนจากตะกอนดินเหนียวกรุงเทพ จังหวัดสมุทรสาคร ภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 2021, 21 พฤษภาคม 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายอโณทัย สุขล้อม, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างรังของแอมฟิพอด Floresorchestia sp. (Amphipoda: Talitridae) จากชะวากทะเลในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 2021, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, "การศึกษาธรณีนิเวศของแหล่งพุน้ำร้อนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 59, 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2021]