ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2020

Publish Year International Journal 5
2020 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex J Chaiprapa, exP. Chirawatkul, ex P Dararutana, "Identification of impregnated activated carbon used asadsorbent in protective equipment for chemical warfare agent", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 744, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 012011-1-9
2020 exWisawet Wongwai, inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exEric Sandvol, ex Kevin Furlong, "Seismic anisotropy of the upper mantle beneath Thailand:Tectonic setting constrained by shear-wave splitting analysis", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1098-1105
2020 inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapong Lhuaamporn, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The color center of beryllium-treated yellow sapphires", Journal of Physics Communications, ปีที่ 4, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 105018-1-105018-8
2020 exSotaro Baba, exTomokazu Hokada, exAtsushi Kamei, exIppei Kitano, exYoichi Motoyoshi, inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exNugroho Imam Setiawan, exDavaa-ochir Dashbaatar, "Tectono-metamorphic evolution and significance of shear-zone lithologies in Akebono Rock, L?tzow-Holm Complex, East Antarctica", Antarctic Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2020, หน้า 52-72
2020 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr. Ishiyama, exProf. Dr. Punya Charusiri, "Geochemical characteristics of gold mineralization of the Huai Kham On deposit, Sukhothai Fold Belt, Northern Thailand", Resource Geology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 362-377

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2020 exสิริมา ไชยภูมิสกุล, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, "การแจกกระจายของโลหะหนักในพื้นที่ผลิตผักภาคกลางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exภัทรภร สุบินนาม, inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, exดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณการเติมน้ำบาดาลโดยแบบจำลองทางอุกทกวิทยา SWAT", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติครั้งที่ 21 และ ระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2563, 31 กรกฎาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2020]