ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2010

Publish Year International Journal 7
2010 exPattamon Sangin, exAnders J. Lindstrom, exGoro Kokubugata, inนางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic Relationships Within Cycadaceae Inferred from Non-Coding Regions of Chloroplast DNA", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 544-557
2010 exPhanwichien, K, exPradermwong, A, exKeenan, HE, inนางสาวกมลพร มาแสวง, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exSakultantimetha, A, exBangkedphol, S, exGaines, AF, "The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: III. Health status of Mekong catfish and cyprinids, evidence of bioaccumulative effects", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 45, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2010, หน้า 1681-1688
2010 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exSakultantimetha, A, exBangkedphol, S, exTorrance, K, exGibson, MD, exGaines, AF, exBooth, PH, exKeenan, HE, "The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: I. Geology, seasonal variation and human impact assessment on river quality", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 45, ฉบับที่ 13, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1661-1673
2010 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDutchaneephet, J., inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exSirikulrat, N, exPisutti Dararutana, "Analysis of barium-bearing glass doped with chromium oxide", Materials Science Forum , ปีที่ 663-665, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 943-946
2010 inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exDararutana, P, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dielectric Property of Barium-Based Glasses Fabricated Using Thailand Resource", INTEGRATED FERROELECTRICS, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 59-63
2010 inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exYamban, S., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDararutana, P., exSirikulrat, N., "Optical, dielectric and X-ray absorption properties of soda-based glass fabricated from Thai quartz sands doped with iron oxide", Materials Science Forum, ปีที่ 663-665, สิงหาคม 2010, หน้า 385-388
2010 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, "SEM Study on Old-styled Thai Gold Mosaic Glass Samples", Microscopy: Science, Technology, Applications and Education, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 334-336

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2010 inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอริสา สาดิษฐ์, "Effect of Soft Sediment on Seismic Wave in Bangkok", Geophysics2010, 19 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exDararutana, P., "Optical properties of lead glass doped with CdS/Se compound", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials, OEEM2010, 1 สิงหาคม 2010
2010 inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exYamban, S., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDararutana, P., exSirikulrat, N., "Optical, dielectric and X-ray absorption properties of soda-based glass fabricated from Thai quartz sands doped with iron oxide", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials, OEEM2010, 1 สิงหาคม 2010
2010 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDutchaneephet, J., inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exSirikulrat, N., exDararutana, P., "Analysis of barium-bearing glass doped with chromium oxide", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials, OEEM2010, 1 สิงหาคม 2010
2010 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิลาวัณย์ อติชาติ, exบุญทวี ศรีประเสริฐ, exSchwarz, D, exทนง ลีลาวัฒนสุข, exมนฤดี ถาวรมงคลกิจ, exPuntura, P, exเสริมรักษ์ อิงคะวณิช, "characteristics of alexandrites from different geographic origins", Provenance and Properties of Gems and Geo-Materials 2010” , 17 - 24 ตุลาคม 2010, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2010 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Resistivity Scanning Technique: A New Approach for EffectiveGroundwater Investigation", 5th International Conference on Applied Geophysics, 11 - 13 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on Gypsum Ore Deposit and Contaminated Groundwaterfrom Gypsum Mining by Resistivity and IP Investigation.", 5th International Conference on Applied Geophysics, 11 - 13 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthee Rongkhapimonpong, "Modified Detailed Techniques of Resistivity and IP Mappingand 2/3D Imaging For Gold Mineralization", 5th International Conference on Applied Geophysics, 11 - 13 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geophysical Approaches to Identify Gemstone Deposit in Different Resources of Thailand", Provenance and Properties of Gems and Geo-Materials” Proceedings of the VI. International Symposium Hanoi , 17 - 24 ตุลาคม 2010, Hanoi อื่นๆ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 4
2010 exYatima Thongkam, exPisutti Dararutana, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SEM Study on Corrosion of Ancient Thai Glass Beads from Southern Thailand", The 27th Annual conference of the Microscopy Society of Thailand, 20 - 22 มกราคม 2010, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2010 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPRUKSWAN CHETANACHAN, exPisutti Dararutana, "Characterization of Ancient Pottery from Ban Pong Manow Prehistoric Site, Central Thailand", The 27th Annual Conference of The Microscopy Society of Thailand , 20 - 22 มกราคม 2010, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2010 exมิยดา นาเอก, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของผักกาดหอมในวัสดุปลูก perlite และ vermiculite ชนิดต่างๆ ในระบบปลูก Nutrient Film Technique", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุมามาศ ไชยวงค์, inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ลักษณะของฝนที่ทำให้เกิดสภาพเสี่ยงอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2010]