ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2019

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2019

Publish Year International Journal 13
2019 exPongwapee, S, exMorley, CK, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of pre-existing fabrics and multi-phase oblique extension on Cenozoic fault patterns, Wichianburi sub-basin of the Phetchabun rift, Thailand", JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, ปีที่ 118, มกราคม 2019, หน้า 340-361
2019 exPitsanupong Kanjanapayont, exPeekamon Ponmanee, exBerhard Grasemann, exUrs Klotzli, inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, "Quantitative finite strain analysis of the quartz mylonites within the Three Pagodas shear zone, western Thailand", Austrian Journal of Earth Sciences, ปีที่ 111, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 171-179
2019 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exViggo, "ASSESSMENT TECHNIQUES FOR ALKALI-SILICA REACTION DIAGNOSIS IN MASS CONCRETE STRUCTURE", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 58, มิถุนายน 2019, หน้า 190-195
2019 exKoshi Yoshida, exMallika Srisutham, exSupranee Sritumboon, inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaruekamon Janjirauttikul, "Weather-induced economic damage to upland crops and the impact on farmer household income in Northeast Thailand", Paddy and Water Environment , ปีที่ 17, ฉบับที่ 64, มีนาคม 2019, หน้า 1-9
2019 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Integrated Media for Public Relations of Promoting a Local Product to Global Markets: A Case Analysis on Thai Food", International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, หน้า 190-197
2019 exPhichaikamjornwut, B., inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exIntarasiri, S., exBootkul, D., "Conclusive comparison of gamma irradiation and heat treatment for color enhancement of Rubellite from Mozambique", Vibrational Spectroscopy, ปีที่ 103, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019
2019 inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนพงษ์ เหลืออัมพร, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Beryllium Heat Treatment in Synthetic Ruby", Journal of Applied Spectroscopy, ปีที่ 86, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 486-492
2019 exAssoc.Koshi Yoshida, exนางสาวมัลลิกา ศรีสุธรรม, exนางสาวสุปราณี ศรีทำบุญ, inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวนฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Economic Damages on Rice Production under Extreme Climate and Agricultural Insurance for Adaptation Measures in Northeast Thailand", ENGINEERING JOURNAL , ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 451-460
2019 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupruangnet, R., exDararutana, P., "Synchrotron radiation study of nitrogen in chemical fertilizer used as explosive: Feasibility study", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, ปีที่ 11331, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 113310F
2019 exC Torasa, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP Dararutana, "Chemical agent monitor simulator (CAMSIM): prototype", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1380, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-8
2019 exVimoltip SINGTUEN, exGa?ka, E., exPhajuy, B., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation and Geopark Perspective of the Geoheritage Resources in Chiang Mai Area, Northern Thailand", Geoheritage, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019, หน้า 1955-1972
2019 exNimsuwan, N., exDutchaneephet, J., exPakawanit, P., exP. Dararutana, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of ancient burial ceramics from Ban Muang Bua, northeastern Thailand using SEM-EDS and SR XTM", Malaysian Journal of Microscopy, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, หน้า 83-91
2019 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThamanu, K., exDararutana, P., "Characterization and properties of polyurea elastomer used as blast mitigation agent", 4th International Conference on New Material and Chemical Industry, NMCI 2019, ปีที่ 842, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 36-46

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2019 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupruangnet, R., exDararutana, P., "Synchrotron radiation study of nitrogen in chemical fertilizer used as explosive: Feasibility study", 4th International Conference on Photonics Solutions, ICPS 2019, 20 - 22 พฤศจิกายน 2019
2019 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonruang, C, exJearanaikoon, N., exP. Dararutana, "X- rays Spectroscopy Study of Impregnated Activated Carbon Used as Gas Adsorber for Chemical Warfare Agents in Military Mask", The 6th Asian Conference on Defence Technology 2019 (ACDT 2019), 13 - 15 พฤศจิกายน 2019, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThamanu, K., exDararutana, P., "Characterization and properties of polyurea elastomer used as blast mitigation agent", 4th International Conference on New Material and Chemical Industry, NMCI 2019, 16 - 18 พฤศจิกายน 2019
2019 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อุมาพร พลายระหาร, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Update on Fe and Ti Oxidation States in Ruby and Blue Sapphire", INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL CONFERENCE, 27 - 31 สิงหาคม 2019, Nantes สาธารณรัฐฝรั่งเศส
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2019]