ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2006

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 6
2006 exKeenan H.E., exDyer M., inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exBangkedphol S., inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos Mekong", Journal of ASTM International (JAI), ปีที่ 3, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2006, หน้า 0-0
2006 exWunrada Surach, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, "Effect of Na+, K+ and Ca2+ Acccumulation on the Expression of Ca2+-ATPase Gene in Rice KDML 105.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 99-106
2006 exPattamon Sangin, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, exAnders J. Lindstrom, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "Molecular Indentification of Cycas by Rdstriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) and Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD).", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 107-120
2006 inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Morphology and Haemolymph Composition Changes in Red Sternum Mud Crab (Scylla serrata)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 158-166
2006 inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, "Variation of Calcium, N-acetylglucosamine, Glucosamine and Glucose Content during Molting Cycle of Mud Crab (Scylla serrata Forsk?l 1775)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 668-679
2006 inนางสาวศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล, exSripan Pradermwong, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "DNA Sequences of Ca2+-ATPase Gene in Rice KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 472-485

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2006 exKeenan, HE, exDyer, M, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exBangkedphol, S, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos Mekong", Contaminated Sediments: Evaluation and remediation techniques, 23 - 25 พฤษภาคม 2006, Shizuoka ญี่ปุ่น
2006 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Beryllium-Assisted Heat Treatment Experiment on Blue Sapphires (Abstract)", International Gemological Symposium 2006, 26 - 29 สิงหาคม 2006, ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Guidelines for Lithospheric Origins of Emeralds (Abstract)", Asia Oceania Geosciences Society 2006 (AOGS), 4 - 10 กรกฎาคม 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2006 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geographic origins of ruby, sapphire and emerald.", International Conference on Crystal Technology and KACG Spring Meeting and 2nd International Symposium for Nano Advanced Materials, 9 - 10 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 9
2006 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฎิบัติการฝนหลวงในนลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศ", Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006
2006 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มลทินนาโน (Nano inclusions) กับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม", Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่หาน้ำยาก", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006
2006 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พิบัติภัยหลุมยุบ ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006
2006 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฎิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย", Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006
2006 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "การประเมินผลการปฎิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก", Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006
2006 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการเพิ่มเติมน้ำฝน เพื่อการทำฝนให้แก่ผู้ใช้นำในลุ่มน้ำของประเทศไทยตอนบน", Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006
2006 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดพื้นที่เสี่ยงวาตภัยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exปรินทร เต็มญารศิลป์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Activated Carbon from Dendrocalamus Asper Backer and Dendrocalamus Latiflorus", 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2006, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2006]