Person Image

  Education

  • วท.บ. ( วิทยาศาสตร์ทั่วไป) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.ม. ( วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนการปนเปื้อนคุณภาพน้ำเชิงสุขภาพดินดิน(Soil)ดินตะกอนธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาธรณีวิทยาโครงสร้างใต้ผิวดินธรณีสัณฐานธรนีนิเวศนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตกรรมการตลาดบริการในยุคดิจิทัลน้ำน้ำชะขยะ(Leachate)น้ำชะมูลฝอยน้ำใต้ดินน้ำใต้ดิน(ground water)น้ำประปาน้ำป่าไหลหลากน้ำพุร้อนนำส้มไม้น้ำหลากบริการทางการท่องเที่ยวบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัดบางกะเจ้า สมุทรปราการบ้านเหมืองแร่บิสฟีนอล-เอ(Bisphenol-A)บีสฟีนอล-เอ ขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบ กรุงเเบนทอไนต์แบบจำลองแบบจำลอง(Modeling)แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการแบบจำลองเชิงพื้นที่ปฎิบัติการฝนหลวงปทุมธานีประเทศไทยตอนบน Rainmaking Forecast Systemแผ่นดินถล่มไผ่ฝนหลวงพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนพีเอเอชพืชไร่พื้นที่กึ่งแห้งแล้งพุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองพุน้ำร้อนหินดาดเพอร์ไลต์ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิสถาปัตยกรรมแบบพื้นฐานสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศแมงกานีสแม่นน้ำปายแม่น้ำยมยุทธศาสตร์การพัฒนารอยเลื่อนเจดย์สามองค์ระบบน้ำพุร้อนเกิดใหม่ระบบพยากรณ์อากาศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รูปแบบการท่องเที่ยวแร่อุตสาหกรรมลุ่มน้ำภาคกลางลุ่มน้ำลำพระเพลิงลุ่มน้ำวิกฤตเลยโลหะหนักศักยภาพสถานภาพสภาพแวดล้อมสภาวะแวดล้อม (Environmental Pollution )สร้างมูลค่าเพิ่มสวนป่าไผ่สารมลพิษสารมลพิษอินทรีย์คงทนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเล สารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เกาะเสม็ดสิ่งอำนวยความสะดวกหลุมฝังกลบขยะห้วยกุยมั่งเหล็กแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงแหล่งน้ำแหล่งพุน้ำร้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอารยธรรมล้านนาอำเภอวังน้ำเขียวอุทกธรณีอุทกธรณีวิทยาอุทกภัยอุทกวิทยาอุทก-อุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

  Interest

  สภาวะแวดล้อม (Environmental Pollution )

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 17 เรื่อง (Unknown 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: I. Geology, seasonal variation and human impact assessment on river qualityUdomchoke V., Sunthornranun P., Songsasen A., Phanwichien K., Jiwapornkupt P., Homchan U., Lauhachinda N., Sakultantimetha A., Bangkedphol S., Torrance K., Gibson M.D., Gaines A.F., Booth P.H., Keenan H.E., Keenan H.E.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  45(13),pp. 1661-1673
  8
  2Environmental fate and transportation of cadmium, lead and manganese in a river environment using the episuite programSakultantimetha A., Bangkedphol S., Lauhachinda N., Homchan U., Songsasen A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 620-627
  6
  3Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos MekongKeenan H., Dyer M., Songsasen A., Bangkedphol S., Homchan U.2006ASTM Special Technical Publication
  (1482),pp. 3-10
  3
  4Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos MekongKeenan H., Dyer M., Songsasen A., Bangkedphol S., Homchan U.2006Journal of ASTM International
  3(7)
  2