ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2005

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kalimantan Diamond", Australian Gemmologist, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, มกราคม - มีนาคม 2005, หน้า 186-195
2005 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "The Analysis on Hydrometeorology Characteristics and Potentials for Sustainable of Landuse", TRANSFORMATION PROCESSES IN THE USE OF NATURAL RESOURCES AND EFFECTS ON SUSTAINABILITY, ตุลาคม 2005, หน้า 0-0
Publish Year National Journal 4
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Diamond at Ban Namkem.", Manee Magazine, ฉบับที่ 18, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 80-94
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The use of bentonite to remove colour and turbidity in sugar cane juice from a sugar industry.", Journal of Science, Kasetsart University, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2-3, กันยายน 2005, หน้า 112-123
2005 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากพื้นที่ลุ่มน้ำห้อยทึม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", Kasetsart Jornal, ปีที่ 26, ตุลาคม 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsao Takashima, exTateo Shiraishi, exPunya Charusiri, "Application of Thermoluminescence Dating Techniques to Middle to Upper Pleistocene Tephras and Sediments from Oga Peninsula, Northeast Honshu, Japan", Journal of the Geological Society of Thailand, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2005 - กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 101-112

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 17
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Integrated Approaches for Emerald Geographic Origin Determination: Inclusions, Spectroscopy, Geochemical Variations and Paragenetic Environments (ผู้บรรยาย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods, 1 ตุลาคม 2005 - 2 ตุลาคม 2006, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "Adsorption of Cd(II), and Mn(II) by Mekong River Sediment", Asian Pacific Internationnal Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "Histopathological Alterations and Anemia in the Mekong Catfish", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Mon Hin Kong Columnar Joints, Phrae Province, Thailand. (full paper)", International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005, ขอนแก่น ประเทศไทย
2005 inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "The Thai-Laos Mekong River: Environment and the Health of Fish (2001-2004)", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "Cadmium, Copper and Zinc Accumulations in Livers, Kidneys and Muscle of the Mekong Catfish", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "The Thai-Laos Mekong River: Environment and the Health of Fish (2001-2004)", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "The Slurry of Loess and Weathered Rocks for Plugging Dispersive Tunnel Erosion of the Earth Structure in the Northeastern Thailand", International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of INDOCHINA, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2005 inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adsorption of Cd(II), Pb(II) and Mn(II) by Mekong River Sediment", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sapphire megacrystals in basalt from the Bo Phloi Gem Field, Western Thailand. (ผู้ร่วมวิจัย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Raman Spectroscopy for Semi-Quantitative Analysis of Gem-Quality Olivine in Gem Testing Laboratory. (ผู้ร่วมวิจัย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristics of Corundum from Songea Deposit, Tanzania.(ผู้ร่วมวิจัย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristics and Thermal Treatment of blue Shade Sapphires from Ilakaka-Sakalaha Deposits, Madagascar (ผู้ร่วมวิจัย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analyical Method. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "The Slurry of Loess and Weathered Rocks for Plugging Dispersive Tunnel Erosion of the Earth Structrue in the Northeastern Thailand", Proceedings of the International Conference on Geology Geotechnology and Mineral Resources of Indochina 28-30 November 2005, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005
2005 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Mon Hin Kong Columnar Joints, Phrae Province, Thailand", International Conference on Geology, Geotechology and Mineral Resources of Indochina 28-301 November 2005, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Clarity Modification of Ruby and Orange-Pink Sapphire using Lead, Bismuth and Zinc Glasses (ผู้ร่วมวิจัย, ผู้บรรยาย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "The Thai-Laos Mekong River: Environment and the Health of Fish (2001-2004)", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2005]