ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2018

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2018

Publish Year International Journal 16
2018 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaizo Ishiyama, "ลักษณะการเกิดแร่ทองแดงและโมลิบดีนัมในเหมืองทองคำชาตรี ตอนกลางของประเทศไทย", Resource Geology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 83-92
2018 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIshiyama, D., "Characteristics of Cuโ€“Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand", Resource Geology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 83-92
2018 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIshiyama, D, "Characteristics of Cu-Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand", RESOURCE GEOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 83-92
2018 exPhlayrahan, A, exMonarumit, N, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of Ti Content on the Occurrence of the 3309-cm(-1) Peak in FTIR Absorption Spectra of Ruby Samples", JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2018, หน้า 385-390
2018 exMeyers, B., exHerman, M.W., exFurlong, K.P., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, "Evaluating the state of stress and seismic hazard in Thailand and vicinity through finite element modeling", Journal of Asian Earth Sciences, ปีที่ 166, สิงหาคม 2018, หน้า 260-269
2018 exPhlayrahan, A., exMonarumit, N., inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of Ti Content on the Occurrence of the 3309-cmโ€“1 Peak in FTIR Absorption Spectra of Ruby Samples", Journal of Applied Spectroscopy, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 385-390
2018 inดร.ภาณุ ตรัยเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKesjinda, K, "The onset and withdrawal of the rainy season in Thailand and their effects on oyster farming", ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT, ปีที่ 27, กันยายน 2018, หน้า 118-123
2018 exAumjira, P., inดร.ภาณุ ตรัยเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rainfall estimation from radar in different seasons over Northern Thailand", Siam Physics Congress 2018: A Creative Path to Sustainable Innovation, SPC 2018, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exSundod, C., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, "Subsurface fault investigation in Chiang Rai province, northern Thailand by integrated geophysical surveys", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exPhlayrahan, A., exMonarumit, N., exBoonmee, C., inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fe oxidation state in heat-treated basaltic blue sapphire samples and its implication to the 3309 cm-1-series peaks in infrared absorption spectra", Siam Physics Congress 2018: A Creative Path to Sustainable Innovation, SPC 2018, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exAuipong, N., inดร.ภาณุ ตรัยเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of Z-R relationship among different topographies in Northern Thailand", Siam Physics Congress 2018: A Creative Path to Sustainable Innovation, SPC 2018, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exJivanantaka, P., exMonarumit, N., inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Oxidation state of Fe in irradiated sapphire samples by XAS technique", Siam Physics Congress 2018: A Creative Path to Sustainable Innovation, SPC 2018, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Media Exposure Behavior of Tourists on Public Relations Media for Thai Food", Review of Integrative Business and Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4s, กันยายน 2018, หน้า 131-136
2018 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Dararutana, "Elemental distribution of the greenish-Thai decorative glass", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1082, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018, หน้า 1-4
2018 exVimoltip SINGTUEN, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GEODIVERSITY AND GEOCONSERVATION OF THE CHAIYAPHUM REGION IN THAILAND FOR SUSTAINABLE GEOTOURISM PLANNING", GeoJournal of Tourism and Geosites, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 548-560
2018 exVimoltip SINGTUEN, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geological perspective for geotourism development in Uthai Thani province, Thailand", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, สิงหาคม - กันยายน 2018, หน้า 1003-1010

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2018 exVimoltip SINGTUEN, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Assessment of the Potential Island for Geotourism Value in Ko Kham Undersea Park, Chonburi, Gulf of Thailand", Regional Geoheritage Conference 2018 “Geoheritage for People”, 2 - 4 เมษายน 2018, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Media Exposure Behavior of Tourists on Public Relations Media for Thai Food", SIBR-Thammasat 2018 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 16 - 17 มิถุนายน 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Integrated Media for Public Relations of Thai Food to Global Market", SIBR-Thammasat 2018 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 16 - 17 มิถุนายน 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKoshi Yoshidab, "Shallow Groundwater Mapped by Multi-frequency Electromagnetic Approach for Supporting Independent Local Agriculture with Sustainable Management.", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High Potential Quartz Deposit Zones Constrained by Multi-frequency Electromagnetic and 2D Resistivity Imaging Techniques, Nongprue District, Kanchanaburi Province of Thailand", 15th Regional Congress on Geology, Mineral and Energy resources of Southeast Asia, 16 - 17 ตุลาคม 2018, ฮานอน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Cross-Borehole and 2D Resistivity Imaging to Detect Abandoned Tunnel for Intercity Motorway Foundation", 8th International Conference on Applied Geophysics, 8 - 10 พฤศจิกายน 2018, สงขลา ประเทศไทย
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Scan Cave with 2D Resistivity and EM Approaches for Alternative Strategy of 13 Lives Tham Luang Cave Rescue at Chiang Rai Province.", 8th International Conference on Applied Geophysics, 8 - 10 พฤศจิกายน 2018, สงขลา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่เคยพิบัติภัยหลุมยุบ ด้วยการประยุกต์การวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ พื้นที่บ้านเขาสิงห์โต ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี", GEOTHAI'2018 "Being Together Preparing for Future Geohazards" , 29 - 31 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2018]