ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2008

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 5
2008 exP. Dararutana, exJ. Dutchaneephet, exP. Chetanachan, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN. Sirikulrat, "Effects of Gold Nanoparticles on the Fabrication of Red Colored High Refractive Index Lead Glass", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008, หน้า 601-604
2008 exSoe, M., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakashima, I., exCharusiri, P., "Lateritic soil mapping of the Phrae basin, northern Thailand using satellite data", ScienceAsia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 306-316
2008 exPattamon Sangin, exPaul I Forster, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, exGoro Kokubugata, "A phylogeny for two cycad families (Stangeriaceae and Zamiaceae) based on chloroplast DNA sequences", Bulletin National Museum of Nature and Science, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 75-82
2008 exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, exพฤกษวรรณ เจตนจันทร์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนรินทร์ สิริกุลรัตน์, "Investigations on Local Quartz Sand for Application in Glass Industry", Journal of Advances in Geosciences, ปีที่ 13, ธันวาคม 2008, หน้า 23-29
2008 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exพันโท ดร.พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Defect-induced Properties of Doped Alpha Alumina Samples", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008, หน้า 801-804
Publish Year National Journal 1
2008 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, exมาลี กลิ่นกุหลาบ, "การกระจายตัวของมลพิษทางอากาศในสถานศึกษาโดยใช้แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 3-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2008 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsao Takashima, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKyoko Furuhashi, exOsamu Nishikawa, exTateo Shiraishi, exMyint Soe, "TL dating problem in the Kitaura Yumoto travertine, Oga Peninsular, Akita, Japan", ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY 2008 5th AOGS2008, 16 - 20 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 exPisutti Dararutana, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.นรินทร์ สีริกุลรัตน์, "Synchrotron Radiation Investigation of Ancient Thai Glass Samples ", The International Conference on Synchrotron Radiation in Art and Archaeology, Barcelona (Spain), 2008 , 3 - 5 ธันวาคม 2008, ราชอาณาจักรสเปน
2008 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exIsao Takashima, exNarumol Ruangrunsri, exFongsaward S. Singharajwarapan, exThiva Supajanya, exKrisanapol Vichapan, "Preliminary Study the Age of Lanna Period by Thermoluminescence Dating: A Case Study from the Wiang Kaen Ancient Site, Chiang Rai, Nothern Thailand ", International Conference Geoarchaeology and Archaeomineralogy , 29 - 30 ตุลาคม 2008, สาธารณรัฐบัลแกเรีย
2008 exPunyawai, W., exKosuwan, S, exSaithong, P, inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsao Takashima, exVeerote Daorek, exPunya Charusiri, "Quaternary Datings and Tectonic Geomorphology of the Southern Thoen Fault, Northern Thailand", the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG, 24 - 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exMarhotorn, K, exMizuta, T, exIshiyama, D., exIsao Takashima, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuanlaong, S, exPunya Charusiri, "Petrochemistry of Igneous rocks in the Southern Parts of the Chatree Gold Mine, Pichit, Central Thailand", International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG, 24 - 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exTangwattananukul, L, exLunwongsa, W. , exMizuta, T., exIshiyama, D., exIsao Takashima, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPunya Charusiri, "Geology and Petrochemistry of Dike Rocks in the Chatree Gold Mine, Central Thailand: Implication for Tectonic Setting", International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG, 24 - 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exNakchaiya, T, exMizuta, T., exIshiyama, D., exIsao Takashima, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLunwongsa, W. , exPunya Charusiri, "Stratigraphy and Petrochemistry of Volcanic Rocks in the Chatree Gold Mine, Central Thailand: Implication for Tectonic Setting ", International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG, 24 - 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "X-ray absorption near-edge structure of chromium ions in ?-Al2O3 ", 8th Asian International Seminar on Atomic and Molecular Physics (AISAMP8), 24 - 28 พฤศจิกายน 2008, เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 exDararutana, P, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exSirikulrat, N, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physical and Optical Properties of Nd3+ in Barium-Bearing Glass Prepared from Local Raw Materials. ", The 1st International Conference on Rare Earths: Advanced in Synthesis, Studies and Applications, 21 - 26 กันยายน 2008, สาธารณรัฐโปแลนด์
Publish Year National Conference 5
2008 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของแฝกที่มีต่อการไถพรวนดินระดับลึกและการเจริญเติบโตในแปลงพลับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exชรัชชา ชาติสกุลทอง, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exH.E. Keenan, exSornnarin Bangkedphol, exArthit Sakultantimetha, "Effects of Cations, Anions and PAHs on the adsorption of Cadmium by the Mekong river Sediments", International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry 2008, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsao Takashima, exฟองสวาท สุวคนธ์สิงหราชวราพันธ์, "การกำหนดอายุโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา อิฐ ด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน : กรณีศึกษาเศษอิฐจากดงเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย", การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย , 4 - 5 สิงหาคม 2008, ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dielectric constant of Doped Alpha Alumina Samples", International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22 - 25 เมษายน 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกรองจิต เกษจินดา, "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", ฝนหลวงวิชาการ ครั้งที่ 2, 25 - 26 ธันวาคม 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2008]