ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2016

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2016

Publish Year International Journal 7
2016 inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthapong Monarumit, exChakkrich Boonmee, exAumaparn Phlayrahan, exKittiphop Promdee, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combination of FTIR and SEM for Identifying Freshwater-Cultured Pearls from Different Quality", Optics and Spectroscopy, ปีที่ 120, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 500-504
2016 exN.Monarumit, exN. Noirawee, exA. Phlayrahan, exK. Promdee, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRUCTURAL ANALYSIS OF FRESHWATER-CULTURED PEARLS WITH DIFFERENT LUSTERS USING THE EXTENDED X-RAY ABSORPTION FINE STRUCTURE TECHNIQUE", JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 298-301
2016 exAomboon Naksawee, exKoich Hayashi , inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, "Shear wave velocity estimation of the near-surface sediments of Bangkok and vicinity, Thailand for seismic site characterization", Chiang Mai Journal of Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 1269-1278
2016 exKamontip Nuangchamnong, exPhumee Srisuwon, inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, "Tectonic Evolution of the Thonburi Basin in the Lower Central Plain, Thailand", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 1306-1315
2016 exนายณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fe2+ and Fe3+ oxidation states on natural sapphires probed by X-ray absorption spectroscopy", Procedia Computer Science , ปีที่ 86, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 180-183
2016 exHuong, LTT, exVuong, BS, exThuyet, NTM, exKhoi, NN, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWanthanachaisaeng, B, exHofmeister, W, exHager, T, exHauzenberger, C, "Geology, Gemmological Properties and Preliminary Heat Treatment of Gem-Quality Zircon from the Central Highlands of Vietnam", JOURNAL OF GEMMOLOGY, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, มกราคม 2016, หน้า 308-318
2016 exPailoplee, S., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaisuwan, B., exCharusiri, P., "Thermoluminescence and optically stimulated luminescence dating of bricks from the Thung Tuk archaeological site, southern Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6, มกราคม 2016, หน้า 699-705

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2016 exณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fe2+ and Fe3+ oxidation states on natural sapphires probed by X-ray absorption spectroscopy", 2016 International Electrical Engineering Congress, 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exP. Dararutana, "Characterization on Activated Carbon Used as Adsorbent in Military Protective Equipments Based on X-ray Spectroscopy", International Conference on Science and Technology of Emerging Materials (STEMa2016), 27 - 29 กรกฎาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrated geophysical and bioengineering techniques to protect landslide hazards at the South andNorth of Thailand", 5th International Conference on Earth Science & Climate Change, 25 - 27 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthee Rongkhapimonpong, "High Resolution Resistivity Investigating for Deep Groundwater Resources by 3D off-set Pole-Dipole and Modified Multigradient Approaches.", The 7th International Conference on Applied Geophysics | Geophysics towards Sustainable Development of Thailand and AEC, 14 - 15 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "2D Resistivity Imaging with Detailed 1D Inversion to Accomplish Bituminous Coal Deposit at Konsa Area, Pakchom district, Loei Province", The 7th International Conference on Applied Geophysics | Geophysics towards Sustainable Development of Thailand and AEC, 14 - 15 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanon Lumpoo, "Integrated GPR with Modified Gradient Magnetic and EM Techniques to Pinpoint Water Pipeline along Charoen Nakhon Road under Golden Line Monorail Project of Bangkok", The 7th International Conference on Applied Geophysics | Geophysics towards Sustainable Development of Thailand and AEC, 14 - 15 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "To Study Subsurface Geological Structure of Brine Highland Groundwater System to Constrain Community Salt Mining and Tourism by Applied 2D Resistivity Imaging and Scanning Technique at Bo Kluea District, Nan Province, Thailand", 52nd CCOP Annual Session GEOSCIENCE FOR THE SOCIETY, 1 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "COMMUNITY GROUNDWATER SUPPLY ACHIEVE AS SUSTAINABLE RELIEF DROUGHT CRISIS WITH ACCOMPLISHED RESISTIVITY SCANNING TECHNIQUE IN FOUR DISTRICTS OF KANCHANABURI PROVINCE", The 42 nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42) “Knowledge of the Land towards Innovation for Sustainable Future”, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, exธนพงษ์ เหลืออัมพร, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantitative Trace Elements Analysis of Sapphires by EDXRF", The 5th International Gem and Jewelry Conference, 14 - 15 พฤศจิกายน 2016
Publish Year National Conference 8
2016 exปีย์วรา เจริญนา, inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, "อุทกธรณีเคมีของแอ่งน้ำบาดาลแพร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บ่อน้ำบาดาลชุมชนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยืน ภายใต้โครงการเกษตรศาสตร์ช่วยภัยแล้ง", วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2559, 10 - 11 พฤศจิกายน 2016, นครนายก ประเทศไทย
2016 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะของหินบะซอลต์ที่สัมพันธ์กับแหล่งแร่แซฟไฟร์ทางตอนเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exKanokporn Jewsakul, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GEOTOURISM IN DEN CHAI AND WANG CHIN DISTRICTS,PHRAE PROVINCE, NORTHERN THAILAND", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GEM-GEOTOURISM DEVELOPMENT OF THE FRONTIER SUSTAINABLE TOURISM IN THAILAND", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exNatthapong Monarumit, exChakkrich Boonmee, exSermrak Ingavanija, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "OXIDATION STATE OF Fe IN TEKTITE SAMPLES FROM INDOCHINITE STREWN FIELD", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exJidapa Mogmued, exNatthapong Monarumit, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CHARACTERIZATION OF BLUE SAPPHIRES FROM BAN BO KAEW AND BAN NA POON DEPOSITS, PHRAE PROVINCE, THAILAND", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exNopsapon Boonrawd, exNatthapong Monarumit, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INTERNAL FEATURES OF TRAPICHE SAPPHIRES FROM PHRAE PROVINCE, THAILAND", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2016]