ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2017

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2017

Publish Year International Journal 8
2017 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, exWatcharagon Wongkamjan, exViggo Jensen, "Investigation of Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregate Sources in Thailand", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 35, กรกฎาคม 2017, หน้า 108-113
2017 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthapong Monarumit, exNontarat Nimsuwan, "Ancient Glass Bead from U-Thong Ancient City Site, Central Thailand", Key Engineering Materials, ปีที่ 737, ฉบับที่ 737, มิถุนายน 2017, หน้า 590-594
2017 inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exM. W. Herman2, exP. Pornsopin, exK. P. Furlong, exS. Habangkaem1,, exF. Waldhauser, exW. Wongwai, exS. Limpisawad, exP. Warnitchai, exS. Kosuwan, exB. Wechbunthung7, "Seismotectonics of the 2014 Chiang Rai, Thailand, earthquake sequence", JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, ปีที่ 122, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1-22
2017 exWattananurak, P., exMonarumit, N., exChooyoung, R., ex Wonin, K., inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FWHM calculation of zircon gem-materials before and after thermal enhancement", Key Engineering Materials, ปีที่ 737, ฉบับที่ -, มกราคม 2017
2017 exนายณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of ilmenite micro-inclusion on Fe oxidation states of natural sapphires", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017
2017 exPromdee, K., exChanvidhwatanakit, J., inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonmee, C., exKawichai, T., exJarernprasert, S., exVitidsant, T., "Characterization of carbon materials and differences from activated carbon particle (ACP) and coal briquettes product (CBP) derived from coconut shell via rotary kiln", Renewable and Sustainable Energy Reviews, ปีที่ 75, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 1175-1186
2017 exHokada, T., exBaba, S., exKamei, A., exKitano, I., exMotoyoshi, Y., inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exSetiawan, N.I., exDashbaatar, D.-O., "Report on the 20162017 (JARE-58) geological field survey of Lรผtzow-Holm Bay, Prince Olav Coast and Enderby Land", Antarctic Record, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 11-56
2017 inดร.ภาณุ ตรัยเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE ONSET AND WITHDRAWAL OF THE RAINY SEASON IN EASTERN THAILAND WITH REGARD TO THE FLOWERING OF MANGOSTEENS AND DURIANS", Acta Geobalcanica, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017
Publish Year National Journal 2
2017 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บ่อน้ำบาดาลชุมชน มก. บทพิสูจน์ความยั่งยืนจากสภาวะภัยแล้ง 2558-2559", มติชน เทคโนโลยีชาวบ้าน, ปีที่ 29, ฉบับที่ 648, มิถุนายน 2017, หน้า 42-44
2017 exดร.รัตถชล อ่างมณี, inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, exผศ.อรรณพ หอมจันทร์, "สมบัติของไบโอชาร์ที่ผลิตจากเศษข้าวโพด และศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน", วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 53-63

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2017 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exSaturo Adachi, exYasuhitoOsanai, exPunyaCharusiri, exPitsanupongKanjanapayont, exIppeiKitano, exNobuhiko Nakano, exSan Assawapatchara, "Ordovician-Silurian Gondwana magmatic event preserved inmetabasite of Nong Yai metamorphic complex, Chonburi Province, Thailand", Puzzling out Gondwana , 16 - 17 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exChristophHauzenberger, exPhilip Schantl, exNattawut Boonjit, exPunya Charusiri, exPitsanupong Kanjanapayont, exSan Assawapatchara, "Protolith petrogenesis of metabsites from Nong Yai metamorphic complex, Chonburi Province, Thailand: constraints from geochemistry", Puzzling out Gondwana, 16 - 17 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exEric Vigouroux, inดร.อิริค วิกูรู, exChristophHauzenberger, exChe-Alan Chemong, exChakkaphantSuthirat, "Petrological and geochemical analysis of the ultramafic rocks from PyaungGaungperidot mine (Mogok, Myanmar): new insights on the formation of the Mogok Metamorphic Belt.", Puzzling out Gondwana, 17 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carboniferous Ban konsa Basin by 2D resistivity imaging at Ban konsa Area, Pakchom district, Loei Province.", The 16th Gondwana International Conference, 7 - 21 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exBongkotchanok Yaemsiri, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomkid Tangkan, "การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำชะขยะ น้ำใต้ดิน และดิน บริเวณสถานกำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium: IKUSTARS 2017, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMukda Singtuen, "Geotourism and Sustainable Development Perspectives of the Khao Phra Wihan National Park on the Southern Edge of the Khorat Plateau, Thailand", 8th International Conference on Environment, Agriculture, Biology and Natural Sciences (EABNS 2017), 25 - 26 ธันวาคม 2017, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaizo Ishiyama, "Role of basement in the Chatree Epithermal Au-Ag deposit, Central Thailand", The 16th Gondwana International conference , 12 - 21 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exีวีรชัย แพงแก้ว, exปรีชา สายทอง, "ศิลาวรรณาของไม้กลายเป็นหินในหลุมขุดที่ 7 ของอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก", การประชุมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 7 กันยายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exบวรลักษณ์ อำนาจเมตตา, exเพ็ญจันทร์ ถาวรดำรงสกุล, exกัณฐวีร์ จินตานนท์, "พลอยขั้วโลกใต้", วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560, 14 - 15 พฤศจิกายน 2017, นครนายก นครนายก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2017]