Conference

37th Congress on Science and Technology of Thailand
นานาชาติ
12 ตุลาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 29 เม.ย. 2011