การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, exมัทธนา วรรณจักร, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.สุรพล นาถะพินธุ, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "Molecular genetic analysis of ancient pig remains excavated from the Pong Takhop archaeological site in Saraburi Province, Thailand", SMBE2012, 23 - 26 มิถุนายน 2012, Dublin ไอร์แลนด์
2011 exนางสาวมัทธนา วรรณจักร, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.สุรพล นาถะพินธุ, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF THAI ANCIENT PIG (SUS SCROFA) USING PARTIAL MITOCHONDRIAL DNA D-LOOP SEQUENCES", 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย