Conference

Article
การเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยแสงของสารประกอบดีบุคอินทรีย์โดยไททาเนียมไดออกไซด์
Conference
การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
3 - 6 พฤษภาคม 2009
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-