Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • วท.ม.(เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • Ph.D.(Inorganic Chemistry), University of East Anglia, อังกฤษ

  Expertise Cloud

  sulfide ion[Ca(2[Zn(8-hydroxyquinoline)2][Zn(8-hydroxyquinoline)2]2+22?bybyridine)3]2+2'-bipyridine complexes2โ€ฒ-bipyridine)8-ไฮดรอกซีควินอลีนacid-activationadsorptionAgricultureArtificial graphitebentonitebenzo(a)pyreneBipyridinesbleaching agentbleaching claybrixC:N ratioCa- MontmorilloniteCa-bentonoiteCadmium sulfideCalciumCa-montmorilloniteว CdSCarboxymethylcelluloseCdSClay mineralsclay modified electrodecolorcolorantsCommercial bentoniteConstant PotentialConventional precipitationDiatomitedissolved oxygendye sensitized solar cell , solid electrelectrochemical sensorElectrodesEngineering technologyEnvironmentexpanded perlitefixed interference methodICUMSAIndustrial MineralsIn-situIntercalated montmorilloniteintercalationintercalation compoundsInterlayer spacesion selective electrodeIonsISEIsotherm modelKinetics modelLayered StructuresLeadlimed juicelovibon tintometerluminophoreManganese removal (water treatment)Materials sciencemixed juiceMolar ratiomontmorilloniteMultivariate statisticsOptical oxygen sensoroptical sensorOptimization via simulationoxygen sensor ruthenium dye platinum octaethylporphyrin fluorescence perlitepH effectspolyacrylamidePotentiometers (electric measuring instruments)potentiometric electrodePotentiometric sensorPotentiometric sensorspotentiometricsensor potentiometryPowder X ray diffractionRAFTRanking and selectionReproducibilitiesSimulationSolid-solid reactionSulfide ionsSulfur compoundsused palm oilX ray diffractionเบนทอไนต์โพเทนชิโอเมทรีศักย์ไฟฟ้าสารประกอบอินเทอร์คาเลชันสิ่งแวดล้อมสีรูทีเนียมออกซิเจนเซ็นเซอร์ออกซิเจนเซ็นเซอร์ สีรูทีเนียมไบไพริดีน สีแพลตินัมออกตะเอทิลพอไฟรีน เบนทอไนต์ 8-ไฮดรอกซีควินอลีน อินเตอร์คาเลชัน ฟลูออเรสเซนซ์ อินเตอร์คาเลชันอินเทอร์คาเลชันไอออนเซ็นเซอร์

  Interest

  เคมีอนินทรีย์, เคมีอนินทรีย์ประยุกต์

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2553 - ก.พ. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
  • พ.ค. 2541 - ก.พ. 2542 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Prediction of anticancer peptides against MCF-7 breast cancer cells from the peptidomes of Achatina fulica mucus fractionsE-Kobon T., Thongararm P., Roytrakul S., Meesuk L., Chumnanpuen P.2016Computational and Structural Biotechnology Journal
  14,pp. 49-57
  50
  2The immunosuppressive capacity of human mesenchymal stromal cells derived from amnion and bone marrowMeesuk L., Tantrawatpan C., Tantrawatpan C., Kheolamai P., Kheolamai P., Manochantr S., Manochantr S.2016Biochemistry and Biophysics Reports
  8,pp. 34-40
  19
  3Inhibitory effect of Zingiber cassumunar extracts on lipopolysaccharide-induced cyclooxygenase-2 and matrix metalloproteinase expression in human gingival fibroblastsKoontongkaew S., Koontongkaew S., Meesuk L., Meesuk L., Aupaphong V., Aupaphong V., Ayudhaya T., Poachanukoon O.2013Journal of Periodontal Research
  48(4),pp. 507-516
  16
  4Zingiber cassumunar ROXb. and its active constituent inhibit MMP-9 direct activation by house dust mite allergens and MMP-9 expression in PMA-stimulated human airway epithelial cellsPoachanukoon O., Meesuk L., Pattanacharoenchai N., Monthanapisut P., Ayudhya T., Koontongkaew S.2015Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  33(1),pp. 42-51
  12
  5Propolis extracted from the stingless bee Trigona sirindhornae Inhibited S. mutans activity in vitroUtispan K., Chitkul B., Monthanapisut P., Meesuk L., Pugdee K., Koontongkaew S.2017Oral Health and Preventive Dentistry
  15(3),pp. 279-284
  11
  6Degradation of human matrix metalloprotease-9 by secretory metalloproteases of angiostrongylus cantonensis infective stageAdisakwattana P., Nuamtanong S., Yenchitsomanus P.t., Komalamisra C., Meesuk L.2012Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  43(5),pp. 1105-1113
  4
  7Osteogenic differentiation and proliferation potentials of human bone marrow and umbilical cord-derived mesenchymal stem cells on the 3D-printed hydroxyapatite scaffoldsMeesuk L., Suwanprateeb J., Thammarakcharoen F., Tantrawatpan C., Tantrawatpan C., Kheolamai P., Kheolamai P., Palang I., Tantikanlayaporn D., Tantikanlayaporn D., Manochantr S., Manochantr S.2022Scientific Reports
  12(1)
  1