Conference

ศิลาวรรณนาและเคมีของแร่ในหินไนส์ทับศิลา จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย
MINPET 2009
นานาชาติ
7 - 11 กันยายน 2009
Budapest สาธารณรัฐฮังการี
-
-