Search Result of "ศูนย์การเรียนรู้"

About 74 results
Img

งานวิจัย

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในชุมชน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้พลังงาน (Energy Park) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแลัเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คฑาวุธ โสภาลุน, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเคมเทรด และบริษัทกรีนเวิลด์ ออร์คิด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
1234