ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม

Publish Year International Journal 4
2022 exKannika Keawkim, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Metabolomics and flavoromics analysis of chemical constituent changes during roasting of germinated Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)", Food Chemistry:X, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2022, หน้า 100399-1-10
2021 exSiew Lee Kok, exWan Jun Lee, exRichard Lee Smith Jr, exNorhidayah Suleiman, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmir Hamzah Bin Sharaai, exGun Hean Chong, "Role of virgin coconut oil (VCO) as co-extractant for obtaining xanthones from mangosteen (Garcinia mangostana) pericarp with supercritical carbon dioxide extraction", The Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 176, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 105305
2021 exKannika Keawkim, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Metabolite–flavor profile, phenolic content, and antioxidant activity changes in sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) seeds during germination", Foods, ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 2476
2019 exณัฏฐพล วัตนะกุล, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Metabolic profiles analysis and DPPH radical-scavenging assay of ‘Nam Dok Mai’ mango wine during fermentation", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-7