โครงการจัดทำพัฒนาทักษะศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผาให้กับหมู่บ้านที่เป็นเครือข่าย