การรวมกลุ่มและบทบาทการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี