กระบวนการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชาวนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพจังหวัดนครปฐม: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2560)

  • inนางสาวนิลุบล สุขภาพ

  • inนางสาวนิลุบล สุขภาพ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์