ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่ปลูกหญ้าแฝกร่วมในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการดินลูกรังด้วยหญ้าแฝกเพื่อเกษตรยั่งยืน