Search Result of "ระบบทางเดินอาหาร"

About 106 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพความเป็นสารพรีไบโอติกของสับปะรดส่วนเหลือต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ละอองคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456