ผลการศึกษาประชากรจุลินทรีย์และระดับเอนไซม์ก่อสารพิษในระบบทางเดินอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของมูลของสุกรที่ได้รับการเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคารไรด์จากพืช เจรูซาเล็ม อาร์ติโช๊คในอาหารสุกร