โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2019

50

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 9 2 0 0
2019 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 1 0 0
2019 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 27 Project 11 3 0 0
2019 การศึกษากลไกทางชีวเคมีของถั่วเขียวที่ทนทานต่อสภาวะเครียดจากความร้อนและความเค็มในถั่วเขียวพันธุ์ป่า (Vigna radiata var. sublobata) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการห่อหุ้มชิ้นส่วนพืชและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 การผลิตสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่มีสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้สารเชิงประกอบของสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์ชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การพัฒนาสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยพอลิเมอร์กับสารอนุพันธ์คูมารินบนผิวของเมล็ดพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาท 84-1 ให้มีความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วและโรคราแป้ง โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกในการผสมกลับ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การศึกษาการตอบสนองของสายพันธุ์อ้อยต่อสภาวะน้ำท่วมขังในช่วงต้นของการเจริญเติบโต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 3 0 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวต้านทานโรคใบจุดโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการผสมกลับ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมรูปแบบแปลงปลูกมะพร้าวไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การจัดการวัชพืชตามระบบการปลูกอ้อยเพื่อมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 บูรณาการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมะพร้าวไทยเพื่อการสร้างพันธุ์มะพร้าวมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การประเมินลูกผสมพันธุ์อ้อยน้ำตาลและอ้อยพลังงาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาพันธุ์อ้อยกำแพงแสนที่เหมาะสมกับพื้นที่อาศัยน้ำฝน และการใช้ประโยชน์พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายองค์กรสนับสนุนอย่างถาวร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การคัดเลือกอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน เพื่อผลผลิตและความหวานสูง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2019 การทดสอบอ้อยตอของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การค้นหาตำแหน่งของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วในถั่วนิ้วนางแดงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและศึกษาความหลากหลายของถั่วพูในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2019 การประเมินศักยภาพอ้อยพลังงานสายพันธุ์ใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งชีวมวลและน้ำตาลสำหรับผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวโพดในฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นและผลผลิตสูง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การทำแผนที่ยีนแบบละเอียดของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อดินด่างในถั่วเขียว และการพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การค้นหาเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวที่ทนทานต่อดินเค็ม และการถ่ายทอดลักษณะของความทนทาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การค้นหาเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อน และการถ่ายทอดลักษณะของความทนทาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การค้นหากลไกที่ทำให้ถั่วเขียวทนต่อสภาวะน้ำท่วมขังและสนิปส์จากข้อมูลทรานสคริปโตมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประเมินเชื้อพันธุกรรมทนน้ำท่วมและการสร้างประชากรลูกผสมเพื่อถ่ายทอดลักษณะทนน้ำท่วมสู่ถั่วเขียวพันธุ์ “กำแพงแสน 2” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 4 1 0 0
2019 Climate ready rice : Optmising transpiration to protect rice yield under abiotic stresses ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2019 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันของบริษัทโกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาท 84-1 ให้มีความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วและโรคราแป้ง โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกในการผสมกลับ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2019 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่องปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเขียวเพศผู้เป็นหมันและดอกเปิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การกระจายตัวความหลากหลาย และความสามารถในการผลิตสารชีวผลิตภัณฑ์ของเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในระบบนิเวศป่าชายเลนไทย ที่ปรึกษาโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2019 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม-เนื้อกะทิแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การเปลี่ยนแปลงจุลภูมิอากาศ ในแปลงเกษตร บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การสืบหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรคใบหงิกเหลืองและลักษณะทนร้อนโดยใช้ GWAS และการพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 1 0 0