โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2007

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 35 Project 8 20 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดรับประทานฝักสดโดยวิธีเขตกรรม (ข้าวโพดหวาน) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 ความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชในพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิเคราะห์และแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะแล้งในอ้อยโดยวิธี cDNA-AFLP หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ผลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคของอ้อยพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การทดสอบเชื้อแบคทีเรียชนิด Endophyte ต่อการเจริญของอ้อยและการพัฒนาลักษณะต้านทานในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ไม้น้ำสกุล Anubias โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ดาหลาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยในสภาพพื้นที่ภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การทดสอบพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในเขตภาคกลางตอนบน ชุดลูกผสมปี 2001 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การทดสอบพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในเขตภาคกลางตอนบนชุดลูกผสม ปี 2000 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับเจตมูลเพลิงแดงเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2007 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร plumbagin และการผลิตสาร plumbagin ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปัจจัยทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การควบคุมความตรงตามพันธุ์กวาวเครือขาวพันธุ์ดีด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีน GS และ ALS ในระดับโมเลกุลในพืชต้านทานสารกำจัดพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Fischerella sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2007 ศักยภาพของสมุนไพรวงศ์ขิงในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช : ว่านชักมดลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ว่านชักมดลูก เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสารทุติยภูมิสำหรับใช้ในทางการเกษตรโดยการเพิ่มชุดโครโมโซมและการก่อกลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 0 6 0 0
2007 การศึกษาสรีรวิทยาของการผลิตชีวมวลของอ้อยเพื่อพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2007 ศึกษาระบบการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเป็นการค้าเชิงเกษตรอินทรีย์ประยุกต์และเทคนิคเฉพาะในการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเพื่อเก็บเกี่ยวราก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 โครงการผลกระทบของมลพิษต่อดินและพืช และการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยผลกระทบของแก๊ซออกไซด์ของไนโตรเจนและแก๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อพืชและะการประะเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยผลกระทบของแก๊ซโอโซนต่อพืช และะการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 3 0 0
2007 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 0 0
2007 โครงการเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0