โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันของบริษัทโกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด

Publish Year National Journal 1
2023 exSurakitti Srikul, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exAnek Limsrivilai, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Yield Components between Young Mature and Mature Phases of Five Tenera Oil Palm Varieties", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 319-326