การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก

Publish Year International Journal 1
2021 exSuthasinee Udchachon, inดร.ขุนพล พงษ์มณี, อาจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, "Effect of marigold-derived products as pigment source on growth performance, antioxidant activity and liver enzymes of broiler chickens", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 925-934
Publish Year National Journal 7
2021 inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาสนา สงกลาง, exนิธินาถ อริยมงคลชัย, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยเอทานอลจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศสในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของผิวหนัง", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 50-58
2021 inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนิสา อุยะตุง , exธนพงศ์ ไกรพุฒ, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณสารพฤกษเคมี และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศส", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 264-273
2020 exธนพงศ์ ไกรพุฒ, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากลำต้นและใบของดาวเรืองฝรั่งเศสต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 235-248
2019 inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเชษฐ์ชัชชัยย์ นิลาภรณ์, exจุฑามาศ เมรสนัด, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากดอกดาวเรืองในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส และ แอลฟา-กลูโคซิเดส", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 293-306
2019 inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวันเฉลิม ศรีปทุมรัตน์, exณัฐวุฒิ กุมภรรณ์, exพิสิษฐ์ จุสมใจ, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลทางอัลลีโลพาธีของผงบดดาวเรืองในชุดดินต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูก", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 42-52
2019 inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยมาศ ม่วงสวย, exณัฐกานต์ สว่างศรี, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "ผลทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดด้วยน้ำจากใบและต้นของดาวเรืองต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูก", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 5-15
2019 exญาณีนุช กล่ำบุรี, exพิมพ์ชนก จันทร์น้อย, ex ภานุพันธ์ แตงนิล, exรุ่งฟ้า จีนแส, exนงลักษณ์ คงศิริ, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะสีกลีบดอกในดาวเรืองฝรั่งเศส", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 1-6