การประเมินศักยภาพอ้อยพลังงานสายพันธุ์ใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งชีวมวลและน้ำตาลสำหรับผลิตเอทานอล