โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2020

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 15 4 0 0
2020 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวต้านทานโรคใบจุดโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการผสมกลับ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2020 การประยุกต์เทคนิคคริสเปอร์แคสในการสร้างอ้อยพันธุ์ทนดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การคัดเลือก การทดสอบ และการกระจายอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน เพื่อผลผลิตและความหวานสูง ภายใต้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายองค์กรสนับสนุนอย่างถาวร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2020 การค้นหายีนที่ควบคุมการสร้างปากใบในข้าวด้วยวิธีการ GWAS ร่วมกับ QTL-seg สำหรับรองรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานสภาพอากาศที่รุนแรง (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การใช้เทคโนโลยีคริสเปอร์ในการสร้างสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การประเมินผลผลิตโคลนอ้อยก้าวหน้าในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคกลางและเหนือ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การค้นหาเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อน และการถ่ายทอดลักษณะของความทนทาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2020 การทำแผนที่ยีนแบบละเอียดของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อดินด่างในถั่วเขียว และการพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษากลไกทางชีวเคมีของถั่วเขียวที่ทนทานต่อสภาวะเครียดจากความร้อนและความเค็มในถั่วเขียวพันธุ์ป่า (Vigna radiata var. sublobata) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2020 การค้นหาเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวที่ทนทานต่อดินเค็ม และการถ่ายทอดลักษณะของความทนทาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ข้าวเพื่อสุขชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 6 2 0 0
2020 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่ว หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตข้าวโพดลูกผสมก่อนการค้าของ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจัดกลุ่มเฮทเทอโรติกสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดหวานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอเอสเอสอาร์ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0