โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2013

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

3

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

4

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 11 3 0 1
2013 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาแอนตีบอดีต่อเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 0 0 1
2013 ลักษณะของเชื้อสาเหตุโรคเน่าแดงและความแปรปรวนในการทำให้เกิดโรคเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมอ้อยต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การแสดงออกของยีนและการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร osmoprotectant ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพขาดน้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณแอนโธไซยานินในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์คุณภาพข้าวโพดคั่วของไทยโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากภายนอกประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างภายใต้สภาพน้ำ และธาตุอาหารจำกัดโดยการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเป็นหญ้าหมักสำหรับวัวนม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 9 2 0 0
2013 การทนทานต่อสภาพแห้งและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2013 ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2013 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทนต่อสภาวะขาดน้ำจำลองกับการเกิด DNA methylation ในอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2013 การใช้ near-infrared spectroscopy (NIRS) เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายสำหรับใช้คัดเลือกในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 6 13 0 0
2013 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2013 การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อสะสมน้ำตาลเร็วและการไว้ตอ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวิเคราะห์ความสัมพันธุ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ (Solanum melongena) เพื่อการพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาพแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2013 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ(Solanum melongena)เพื่อพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาวะแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง lignin เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตเอทานอลจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในระบบ NRPM Ongoing monitoring ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การถ่ายทอดลักษณะทางการเกษตรหลักของเชื้อพันธุกรรมอ้อยไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การบ่งชี้และโคลนยีน trehalose-6-phosphate synthase ในอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2013 การคัดเลือกและทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลงทดสอบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การเพิ่มปริมาณทริปโดแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การเพิ่มสารต้านอนูมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0