การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ(Solanum melongena)เพื่อพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาวะแล้งและดินเค็ม