การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2019 exZhao, P., exWang, J., inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, exRoytrakul, S., exJia, Y., exMa, C., "Short-term physiological responses to drought stress in seedling of tropical and temperate maize (Zea mays L.) cultivars", Journal of Biological Research (Italy), ปีที่ 92, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 11-16