โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2014

55

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

4

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 3 8 0 2
2014 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาแอนตีบอดีต่อเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 1
2014 ลักษณะของเชื้อสาเหตุโรคเน่าแดงและความแปรปรวนในการทำให้เกิดโรคเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมอ้อยต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การศึกษาสรีรวิทยาการหายใจของรากและดิน ในระบบนิเวศยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณแอนโธไซยานินในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์คุณภาพข้าวโพดคั่วของไทยโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากภายนอกประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างภายใต้สภาพน้ำ และธาตุอาหารจำกัดโดยการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเป็นหญ้าหมักสำหรับวัวนม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาหญ้าข้าวนกต้านทานสารบิสไพริแบค-โซเดียมในนาหว่านน้ำตม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประเมินผลผลิตเอทานอลจากอ้อยพลังงานเส้นใยสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2014 การคัดเลือกและขยายเมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) จากถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการทดสอบพันธุ์ในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 1
2014 การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 16 8 0 0
2014 โครงการคุณูปการงานวิจัยด้านสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีสินค้าคือข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ไก่ โค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2014 การแสดงออกของยีนและการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร osmoprotectant ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพขาดน้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2014 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การศึกษาผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในดินและผลผลิตสับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาลูกผสมข้ามชนิดของพืชสกุล Jatropha เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานชีวมวล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2014 ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง กิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระบางชนิด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประเมินศักยภาพป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน: คุณภาพและผลผลิตพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การผลิตชีวมวลจากป่าชายเลนแบบหมุนเวียนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 7 5 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนดินเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการก่อกลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2014 การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตามโดยรวมมีค่ามากที่สุด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธ์ุหญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวลในสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลชองหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0
2014 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็ซเพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การบ่งชี้และแยกยีนที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มน้อยถึงปานกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การประเมินเชื้อแบคทีเรียที่ครอบครองบริเวณรากและภายในอ้อยเพื่อการควบคุมแบบชีววิธีและป้องกันโรคใบขาวอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การชักนาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยการใช้รังสีแกมมาและสาร Ethyl methanesulfonate (EMS) ในอ้อย และการคัดเลือกสายพันธุ์ทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0