โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2012

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 10 11 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 11 0 0
2012 ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทนต่อสภาวะขาดน้ำจำลองกับการเกิด DNA methylation ในอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาแอนตีบอดีต่อเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 ลักษณะของเชื้อสาเหตุโรคเน่าแดงและความแปรปรวนในการทำให้เกิดโรคเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมอ้อยต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 11 0 0
2012 คุณภาพที่สำคัญของผลฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 3 0 0
2012 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยการฉายรังสีแกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมโดยใช้พันธุกรรมเพศผู้เป็นหมัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2012 ศึกษากลไกและการลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 38 31 1 3
2012 การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินปริมาณน้ำมันใน ทะลายปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2012 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมอ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2012 การขยายสเกลจากระดับสถานีสู่ระดับภูมิภาคของข้อมูลการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้ำ และพลังงานในระบบนิเวศ:การประเมินความสมดุลและความไม่แน่นอน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 35 20 1 3
2012 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและผลิตถั่วเขียวพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และเมล็ดทั่วไป หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2012 การวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การหมักเอทานอลจากน้ำอ้อยสายพันธุ์พลังงานโดยยีสต์ทนเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การบริหารคุณภาพงานวิจัยคลัสเตอร์เกษตรและอาหารระหว่าง 9 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0