โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2022

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 6 0 0 0
2022 โครงการการวิจัยด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่ว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2022 การพัฒนาทรัพยากรใหม่ทางด้านจีโนมิกส์และการค้นหายีนสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ และถั่วฝักยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2022 การค้นหายีนที่ควบคุมการสร้างปากใบในข้าวด้วยวิธีการ GWAS ร่วมกับ QTL-seq สำหรับรองรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานสภาพอากาศที่รุนแรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาทรัพยากรใหม่ทางด้านจีโนมิกส์และการค้นหายีนสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ และถั่วฝักยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเครื่องดื่มฟังก์ชั่นทางเลือกใหม่จากผลไม้ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีการหมักเพื่อควบคุมระดับแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ไร้แอลกอฮอล์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การยกระดับศักยภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของมะพร้าวนํ้าหอมไทยด้วยงานวิจัยพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2022 การใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะความหวาน ขนาดผลและอาการเปลือกแตกในมะพร้าว เพื่อรองรับการพัฒนาพันธุ์มะพร้าวนํ้าหอมคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 เทคโนโลยีแม่นยำในการจัดการระบบดิน-พืช-อากาศเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพผลของมะพร้าวนํ้าหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การจัดการไรสี่ขามะพร้าวนํ้าหอมเพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพสูงและลดการสูญเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดหรือทดแทนการใช้สาร SMS ในมะพร้าวอ่อนนํ้าหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันมะพร้าวไทยสู่ตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 1 3 0 0
2022 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนในระบบการผลิตชีวมวลของหญ้าเนเปียร์สำหรับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2, ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2022 การทดสอบความสามารถในการไว้ตอของพันธุ์อ้อยชุด TBy35 และ TBy36 ในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคกลางและเหนือ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดชักนำการเกิดแฮพลอยด์และสายพันธุ์แท้ข้าวโพดดับเบิลแฮพลอยด์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ พันธุ์สุวรรณ 5720 สุวรรณ 5731 สุวรรณ 5819 และสุวรรณ 5821 (ปีที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าวโพดไร่ลูกผสมพันธุ์รับรองที่พัฒนาโดยภาครัฐเพื่อปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง (ปีที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ: การปรับปรุงพันธุ์โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีใหม่ ซีเซียม-137 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมะพร้าวไทยเพื่อรองรับการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การประยุกต์เทคนิคคริสเปอร์แคสในการสร้างอ้อยพันธุ์ทนดินเค็ม (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การประเมินศักยภาพและคุณภาพน้ำคั้นจากอ้อยดำเพื่อเพิ่มมูลค่าอ้อยพันธุ์ดั้งเดิมของไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสมเพื่อความทนแล้งและเพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 3 0 0
2022 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือจากแปลงปลูกกัญชงและการจัดการระบบการผลิตแบบขยะเหลือศูนย์ หัวหน้าโครงการย่อย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0