การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2, ปีที่ 3)

Publish Year International Journal 1
2022 exRatha Pha, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Grain yield stability of maize genotypes grown in paddy fields", Journal of Current Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 482-491