โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2003

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

1

Award

รางวัล ปี 2003

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2003 การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายสำหรับลักษณะทนแล้งในอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2003 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่วสำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 พันธุกรรมของความคงตัวของเซลล์เนื่องจากอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับความทนแล้งและร้อนในพืชสกุล Vigna หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0