พันธุกรรมของความคงตัวของเซลล์เนื่องจากอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับความทนแล้งและร้อนในพืชสกุล Vigna

  • ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

  • inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี