โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2024

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 0 0 0
2024 การประเมินสารโพลิโคซานอล สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำอ้อยและชานอ้อยเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสมและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักที่เหมาะสมกับการใช้ผลิตอาหารหยาบ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 Genetic Improvement between Thai-Indica and Spanish-Japonica elite varieties of rice for low-glycemic, biofortification, and productivity by precision breeding, cultivation, and food science ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การประเมินผลผลิตและเสถียรภาพผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวดีเด่นเพื่อปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งเขตภาคกลาง (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยข้าวของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมหวานพิเศษ (super-sweet) โดยใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์และการจัดการธาตุอาหารเพื่อคุณภาพความหอมและความหวาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาศูนย์กลางด้านความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษ ของนักวิจัยสมรรถนะสูงด้านมัลติโอมิกส์และชีวสารสนเทศ ทางด้านเกษตร อาหาร ทรัพยากรชีวภาพ ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาทรัพยากรใหม่ทางด้านจีโนมิกส์และการค้นหายีนสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ และถั่วฝักยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 การศึกษาและเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสายพันธุ์แหนแดง ที่ปรึกษาโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 โครงการ Climate Friendly "Water Saver" Rice หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0