โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2018

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 2 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การค้นหาตำแหน่งของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วในถั่วนิ้วนางแดงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและศึกษาความหลากหลายของถั่วพูในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 5 11 0 0
2018 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความหนาแน่นจำนวนต้นตอพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเพื่อการปรับตัวในการเพิ่มผลผลิตของการปลูกข้าวโพดในฤดูแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การประเมินความบริสุทธิ์และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวโพดไร่ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 การรักษาระดับผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมจำกัดโดยการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การเพิ่มปริมาณโปรวิตามินเอและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 อิทธิพลของอุณหภูมิสูง สภาพแล้ง และความเค็ม ในระยะผสมเกสรและสร้างเมล็ดที่มีต่อการติดเมล็ด ปริมาณสารหอม (2AP) และคุณภาพเมล็ด ของพันธุ์ข้าวหอมไทย 10 พันธุ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2018 การวิจัยและพัฒนาการจัดการอ้อยอาหารสัตว์(Saccharum spp. Hybrid) ทดแทนการปลูกข้าวเพื่อผลิตอาหารหยาบหมัก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 14 2 0 0
2018 รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 โครงการรวบรวมและอนุรักษ์มะพร้าวพื้นเมืองไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การศึกษาบทบาทของคาร์บอนสีน าเงินในหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การทำแผนที่ยีนแบบละเอียดของสอง QTL หลักที่ควบคุมลักษณะการต้านทานด้วงถั่วในถั่วเขียวผิวดำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 โครงการการศึกษาปริมาณการใช้น้ำและผลกระทบของการขาดน้ำต่อ multispectrum reflectance ของพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิในช่วงเจริญพันธุ์ (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 7 1 0 0
2018 การพัฒนาวิธีการและสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับคัพภะมะพร้าวกะทิเพื่อสร้างมะพร้าวกะทิล้วนอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การคัดเลือกและทดสอบอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การประเมินเชื้อพันธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยน้ำตาลและอ้อยพลังงาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยอย่างแม่นยำโดยเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2018 การปรับปรุงแต่งจีโนมอ้อยโดยใช้เทคนิค CRISPR/Cas เพื่อพัฒนาพันธุกรรมใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยภายใต้แสงจาก LED สปคตรัมต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0