โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2006

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

2

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 10 9 1 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2006 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 การศึกษาสรีรวิทยาของการผลิตชีวมวลของอ้อยเพื่อพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชในพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิเคราะห์และแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะแล้งในอ้อยโดยวิธี cDNA-AFLP หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ดาหลาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การทดสอบพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในเขตภาคกลางตอนบนชุดลูกผสม ปี 2000 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับเจตมูลเพลิงแดงเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2006 ศึกษาระบบการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเป็นการค้าเชิงเกษตรอินทรีย์ประยุกต์และเทคนิคเฉพาะในการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเพื่อเก็บเกี่ยวราก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปัจจัยทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีน GS และ ALS ในระดับโมเลกุลในพืชต้านทานสารกำจัดพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรของสถานีวิจัยลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 1 0 0
2006 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์บางชนิดในอ้อยที่มีคุณสมบัติทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การบริหารการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีแผนใหม่ในด้านการบริหาร การจัดการ การใช้รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลให้ถูกต้องและการจัดการพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 32 3 0 0
2006 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 32 2 0 0
2006 การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2006 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0