โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2010

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

4

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

7

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 14 14 0 1
2010 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 1
2010 การประเมินความต้านทานของอ้อยต่อโรคเน่าแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษา Protein Translocatiion Gene ของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษารูปแบบของการแสดงออกของยีน invertase กับการสะสมน้ำตาลซูโครสในอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ไม่จัดสรร-แนวทางการจัดการโรคพืชในแปลงผลิตท่อนพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินผลผลิตและคัดเลือกพันธุ์อ้อยเฉพาะเขตสภาพแวดล้อมภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
2010 การศึกษาความสามารถในการตรึงคาร์บอนของสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยการฉายรังสีแกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและถั่วหรั่ง เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมโดยใช้พันธุกรรมเพศผู้เป็นหมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 ศึกษากลไกและการลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานโดยวิธีเขตกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 1 13 0 0
2010 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2010 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลในพันธุ์อ้อยต้านทานสารอิมาซาเพอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การพัฒนาวิธีการทดสอบอ้อยทนแล้งโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล (กรณีศึกษาในเขตจังหวัดราชบุรี ) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2010 การคัดเลือกและทดสอบความสามารถในการทนเค็มของสบู่ดำและสบู่เลือด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การตรวจสอบสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดโดยการใช้ Gas Chromatography-Mass Spectrometry หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาวัชพืชบางชนิดที่มีผลต่อการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยในแปลงฝรั่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออกของ ประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์งาฝักไม่แตกที่มีปริมาณลิกแนนสูงของโครงการปรับปรุงพันธุ์งาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การศึกษาผลของวอเทอร์สเตสที่ให้กับอ้อยในระยะการเจริญเติบโตต่างๆต่อปริมาณการสะสมน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อจำแนกสายพันธุ์กล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 12 13 3 0
2010 การประเมินสายพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 9 13 3 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและถั่วหรั่งเพื่อการการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2010 งานวิจัยเพื่อทดลองปลูกสบู่ดำในแปลงขนาดใหญ่ จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้มีทรงพุ่มต้นเตี้ยและผลผลิตต่อไร่สูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การศึกษาผลของวอเตอร์สเตสที่ให้กับอ้อยในระยะการเจริญเติบโตต่างๆต่อปริมาณการสะสมน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลและระดับสรีรวิทยาของอ้อย ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0