โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2017

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 0 5 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความหนาแน่นจำนวนต้นตอพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 การพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเพื่อการปรับตัวในการเพิ่มผลผลิตของการปลูกข้าวโพดในฤดูแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การประเมินความบริสุทธิ์และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวโพดไร่ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การรักษาระดับผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมจำกัดโดยการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเพิ่มปริมาณโปรวิตามินเอและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการประเมินความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดฝักอ่อนโดยการประมวลผลด้วยภาพถ่าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 24 1 0 0
2017 โครงการการเปลี่ยนแปลงจุลภูมิอากาศ การเจริญเติบโตและผลิตข้าวจากนาข้าวที่อยู่รอบๆ โซลาร์ฟาร์ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 0 0 0 0
2017 การพัฒนาน้ำอ้อยเข้มข้นแช่แข็งเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vlgna vexlllata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2017 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 0 0 0
2017 การตรวจสอบโรครากเน่าของอ้อยในเขตภาคกลางของประเทศไทย และวิธีการทดสอบความต้านทานของอ้อยต่อโรครากเน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การศึกษาผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในดินและผลผลิตข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 สถานการณ์การเกิดความต้านทานสารกำจัดวัชพืชกลุ่มที่ยับยั้งเอนไซม์ ALS ในวัชพืชวงศ์กก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมถั่วแปบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 23 16 1 0
2017 Climate ready rice : Optmising transpiration to protect rice yield under abiotic stresses ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2017 คุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทูและข้าวโพดเทียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 การใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมมะเขือ (Solanum melongena)เพื่อการพัฒนาพันธ์ุการค้าและทนทานต่อสภาพร้อนและแห้งแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การคัดพันธุ์พืชในสกุล Vigna ที่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 ปริมาณเมล็ดแข็ง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเขียวในฤดูแล้งและฤดูปลายฝน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การแยกและศึกษาสมบัติของ polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) จากเมล็ดถั่วเขียว และศึกษาอิทธิพลต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การรวบรวม พัฒนา และบันทึกลักษณะเชื้อพันธุกรรมแกนหลักและพ่อแม่พันธ์ุดีของถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำสำหรับอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การรวบรวมรักษาสายพันธุ์มะพร้าวและพัฒนาฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมมะพร้าวพื้นเมืองไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ไขปัญหาทางสรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์ของพืชยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 9 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการจัดการทางกายภาพ เพื่อศึกษาการสลายตัวของสารพิษจากเชื้อราในธัญพืช ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 12 5 1 0
2017 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่อง ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาบทบาทของคาร์บอนสีน้ําเงินในหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การคัดเลือกสายต้นอ้อยทนดินเค็มจากการก่อกลายพันธุ์ให้ทนดินเค็มโดยการฉายรังสี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การจ้างบริการจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอลำไยพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ศึกษาบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารในแปลงอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การค้นหายีนความหอมในบวบหอมกลิ่นใบเตย (Luffa aegyptiaca) และพัฒนาเครื่องหมายดีเอนเอสำหรับการพัฒนาพันธุ์บวบหอม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การค้นหา QTLs ที่ควบคุมลักษณะต้านทานต่อโรคเมล็ดด่างและโรคใบขีดโปร่งแสงในข้าวอย่างรวดเร็วด้วยวิธี QTL seq และ GWAS ร่วมกับการค้นหาลำดับเบสดีเอ็นเอทั้งจีโนมและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการคัดเลือกลักษณะต้านทานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาพเครียดจากการขาดน้ำและความเค็มเพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตข้าวหอม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0