โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2015

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

38

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

42

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 1 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประเมินผลผลิตเอทานอลจากอ้อยพลังงานเส้นใยสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคราสนิมในถั่วเหลืองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการใช้ประโยชน์สองประการ: ใบมันหมัก และหัวสด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vlgna vexlllata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 13 17 0 0
2015 ผลของการให้ไอโอดีนทางใบและทางดินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไอโอดีนสะสมในข้าวโพดฝักอ่อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2015 ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและการหายใจเชิงแสงของข้าว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2015 การทดสอบศักยภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน ในการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 โครงการศูนย์วิทยาการชีวมวลการเกษตรและพลังงาน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณแอนโธไซยานินในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์คุณภาพข้าวโพดคั่วของไทยโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากภายนอกประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างภายใต้สภาพน้ำ และธาตุอาหารจำกัดโดยการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 (ไม่จัดสรรให้) การเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเป็นหญ้าหมักสำหรับวัวนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 8 0 0
2015 การศึกษาหญ้าข้าวนกต้านทานสารบิสไพริแบค-โซเดียมในนาหว่านน้ำตม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การจำแนกพันธุ์ข้าวโดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิคอัลตราธินเลเยอร์ไอโซอิเล็กตริกโฟกัสซิ่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การประเมินสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2015 ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพข้าวเปลือกและแมลงในโรงเก็บ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์สาหร่ายเพื่อผลิตพลังงานทดแทนโดยการชักนำการกลายพันธุ์และการคัดเลือกเทียม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2015 ศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลิตผลเกษตรปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 4 7 0 0
2015 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การค้นหายีนควบคุมลักษณะความหอมในมะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera) และการสร้างฐานข้อมูลเอกลักษณ์ยีนความหอมในมะพร้าวไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vigna vexillata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุืพืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2015 การทดสอบประสิทธิภาพทางการเกษตรและความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การศึกษาอิทธิพลของละออกเกสรที่มีผลต่อความหอมของมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การเพิ่มสารต้านทานอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0