โครงการวิจัยภาควิชาพืชไร่นา ปี 2016

51

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

5

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 5 2 0 0
2016 การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2016 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vlgna vexlllata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความหนาแน่นจำนวนต้นตอพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเพื่อการปรับตัวในการเพิ่มผลผลิตของการปลูกข้าวโพดในฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การประเมินความบริสุทธิ์และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวโพดไร่ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 (ไม่จัดสรร) การปรับปรุงประชากรและปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับของข้าวโพดคั่วเพื่อตอบสนองต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพการคั่วในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การรักษาระดับผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมจำกัดโดยการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มปริมาณโปรวิตามินเอและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การตรวจสอบโรครากเน่าของอ้อยในเขตภาคกลางของประเทศไทย และวิธีการทดสอบความต้านทานของอ้อยต่อโรครากเน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การประเมินการเป็นโรคในสภาพแปลงของอ้อยพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 6 1 0 0
2016 ลักษณะโครงสร้างภายในของรากข้าวไร่ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การประเมินผลผลิตเอทานอลจากอ้อยพลังงานเส้นใยสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคราสนิมในถั่วเหลืองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2016 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการใช้ประโยชน์สองประการ: ใบมันหมัก และหัวสด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเห็ดตับเต่าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การส่งเสริมการผลิตเส้นใยและสารโพลิแซคคาไรด์จากเห็ดตับเต่า โดยสภาวะการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 21 10 0 0
2016 ปัจจัยทางเศรษฐสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือตอนล่างของไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 7 10 0 0
2016 การทดสอบผลผลิตขั้นสูงของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 โครงการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ผลเก่าแก่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์ บ้านวังรี จ.นครนายก ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 โครงการรวบรวมสายพันธุ์มะพร้าวพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การค้นหายีนอย่างรวดเร็วและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่จำเพาะกับลักษรณะการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้มีคุณลักษณะเหมือนข้าวบาสมาติสำหรับตลาดข้าวหอมที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การทดสอบผลผลิตอ้อยโคลนก้าวหน้าในระดับภูมิภาค (อ้อยตอปีที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (2) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การบ่งชี้และแยกยีน Dehydration Responsive Element Binding (DREB) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 โครงการการค้นหายีนความหอมใน ฟักเขียว (Benincasa hispida) เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ฟักเขียวหอมสู่ตลาดทางเลือกใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การศึกษาลักษณะและการแสดงออกของกลุ่มยีน trehalose-6-phosphate synthase ในอ้อยภายใต้สภาพขาดน้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชชีวมวลร่วมกับการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพพลังงานชีวมวล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของข้าว(C3)เทียบกับหญ้าข้าวนก(C4) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมปริมาณเส้นใยในถั่วฝักยาวพันธุ์ “ถั่วงู” เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพันธุ์พิเศษ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 ผลของสารป้องกันกำจัดเชื้อรา Azoxystrobin 20% + Difnoconazole 12.5% SC ต่อการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตของข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ประสิทธิภาพทางการเกษตรและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของปุ๋ยเคมีนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนา gene targeted marker เพื่อใช้คัดเลือกอ้อยทนดินเค็มน้อยและปานกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การศึกษาวิธีการตัดเนื้อเยื่อเจริญเพื่อการผลิตแคลัสอ้อยปลอดโรค ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบปลอดเชื้อในการขยายอ้อยพันธุ์ดีด้วยวิธีการ Bio Reactor ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0