การศึกษาวิธีการตัดเนื้อเยื่อเจริญเพื่อการผลิตแคลัสอ้อยปลอดโรค