โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2018 exนายคฑาพิสิษฐ์ คูเพชรรัตน์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอาคารควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการออกดอกอ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26 - 27 เมษายน 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย