ศึกษาและพัฒนาวิธีการเตรียมน้ำอ้อยสำหรับการวิเคราะห์