ศึกษาพัฒนาวิจัยระบบและแผนการทดลองอ้อยแปลงทดสอบให้สอดคล้องกับการใช้เครื่องจักรกลเพื่อทดแทนแรงงาน